Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden hier in PDF formaat.

1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1      Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Leadsupply opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

1.2      Werkzaamheden; alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Leadsupply uit andere hoofde worden verricht.

1.3      Bescheiden; alle door de opdrachtgever aan Leadsupply ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Leadsupply vervaardigde zaken.

1.4      Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en Leadsupply tot het verrichten van werkzaamheden door Leadsupply ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

1.5 Verwerkt adres: adres waarbij er een definitief resultaat is behaald en er geen verdere (bel)actie vanuit Leadsupply dient te komen. 

1.6 Ingeplande afspraak: een door Leadsupply reeds gemaakte en ingeplande afspraak die Opdrachtgever voor een vast bedrag kan kopen.

2. Toepasselijkheid

2.1      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Leadsupply binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit tussen partijen schriftelijk overeen is gekomen.

2.2      Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met Leadsupply aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden.

2.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Leadsupply in strijd mocht(en) zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

3. Aanvang en duur van de overeenkomst

3.1      De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de opdrachtgever blijkt geeft akkoord te zijn met de werkzaamheden zoals beschreven in de opdrachtbevestiging.

3.2      De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3.3 Indien een opdracht voor bepaalde tijd is aangegaan en de werkzaamheden niet op Ingeplande afspraken gebaseerd zijn, is opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst het gehele bedrag verschuldigd dat op de opdrachtbevestiging is vermeld, ook indien Leadsupply dit bedrag in delen factureert. 

3.4 Opdrachten voor bepaalde tijd kunnen niet tussentijds worden opgezegd. 

3.5 Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat Leadsupply middels elektronische weg communiceert. 

4. Gegevens opdrachtgever

4.1      Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die naar het oordeel van Leadsupply noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van haar opdracht, tijdig te overleggen.

4.2      Indien de noodzakelijke gegevens en bescheiden niet ter beschikking staan van Leadsupply is zij gerechtigd haar prestatie op te schorten.

4.3      Indien voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder opschortingsrecht, aan deze geretourneerd en/of vernietigd.

5. Uitvoering opdracht

5.1      Leadsupply bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd indien deze werkwijze niet specifiek in de opdrachtbevestiging is beschreven. Leadsupply zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.

5.2      Leadsupply heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van art. 7:404 , art. 7:407 lid 2 en art. 7:409 BW wordt daarbij uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Diensten

6.1      Opdrachtgever verleent aan Leadsupply voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid tot het realiseren van verkoopleads en/of het plannen van afspraken bij personen die interesse hebben in de diensten van opdrachtgever.

6.2 Opdrachtgever kan ook reeds Ingeplande afspraken direct kopen van Leadsupply.

6.3 Leadsupply kan op verzoek ondersteunende verkoopinformatie leveren aan opdrachtgever.

6.4      Opdrachtgever verleent aan Leadsupply een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die Leadsupply noodzakelijk acht bij het realiseren van de verkoopleads.

6.5      Leadsupply zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale resultaat, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van Leadsupply over de mogelijke resultaten zijn indicatief. Opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.

7. Geheimhouding en exclusiviteit

7.1      Leadsupply is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de resultaten. Deze verplichting geldt niet voor zover de Leadsupply een wettelijke plicht heeft tot openbaarmaking of voor zover opdrachtgever Leadsupply van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

7.2      Leadsupply is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits geanonimiseerd, aan te wenden voor statistische, vergelijkende of marketing doeleinden.

7.3      Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is Leadsupply niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

8. Intellectueel eigendom

8.1      Leadsupply behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

8.2      Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

8.3      Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Leadsupply.

9. Overmacht

9.1      Indien Leadsupply zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Leadsupply alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

9.2      Opdrachtgever heeft het recht, in het geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk of per e-mail op te zeggen.

10. Honorarium

10.1      Partijen komen bij het genereren van verkoopleads het aantal verwerkte adressen en tarief overeen dat maandelijks gefactureerd zal worden door Leadsupply.

10.2 Partijen kunnen een ‘no-cure no-pay’ afrekenmethode overeenkomen. Dit is enkel mogelijk middels een getekende opdrachtbevestiging.

10.3 Opdrachtgever kan direct reeds Ingeplande afspraken kopen voor een vaste prijs per afspraak. 

10.4 Indien Leadsupply de verkoopinformatie aanlevert, wordt hiervoor een vergoeding in rekening gebracht.

10.5      Opdrachtgever is gehouden aan Leadsupply een door Leadsupply in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer Leadsupply daar om vraagt en daar redelijkerwijze om kan vragen.

11. Prijzen

11.1     Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.

11.2     Leadsupply behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

12. Betaling

12.1     Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, in Nederlandse valuta, door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of verrekening.

12.2     Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Leadsupply, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Leadsupply heeft.

12.3     Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van €125,-.

12.4     In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling voor het factuurbedrag.

13. Aansprakelijkheid

13.1     Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de Leadsupply slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Leadsupply sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Leadsupply is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

13.2     Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Leadsupply, is deze nimmer aansprakelijk.

13.3     Leadsupply heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

13.4     Opdrachtgever vrijwaart Leadsupply voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Leadsupply onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Leadsupply.

13.5 Leadsupply is op generlei wijze schadeplichtig indien een reeds Ingeplande afspraak wordt geannuleerd.

14. Opzegging

14.1     Leadsupply behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, geen uitvoering te geven aan een ondertekende overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Leadsupply weigert zal zij opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen na het ontstaan van de overeenkomst hiervan op de hoogte stellen.

14.2      Opzegging van een overeenkomst geschiedt per aangetekende post of bevestigde e-mail en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 (twee) maanden, tegen het einde van de overeengekomen of verlengde looptijd van de overeenkomst en het bepaalde onder honorarium eerste lid, van toepassing. Bij opzegging per e-mail dient de Leadsupply deze te bevestigen.

15. Opschortingsrecht

15.1     Leadsupply is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of ander zaken  aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

15.2      Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door Leadsupply hebben ondergaan.

16. Toepasselijk recht

16.1     Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Leadsupply waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepasing.

16.2     Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Leadsupply, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch.